Registrační formulář

Registrační formulář

Hledáte práci? My ji pro vás máme! Zaregistrujte se ZDARMA.

Registrační formulář

Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů Udělení souhlasu Souhlasím s tím, aby společnost FUTURA AM s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, pobočka: Soukenická 690/5, 301 00 Plzeň, jakožto správce, zpracovávala mé osobní údaje, které jsem uvedl v registračním formuláři v rozsahu: jméno a příjmení adresa bydliště, případně kontaktní adresa , e-mailová adresa , telefonní kontakt , životopis , fotografie , datum narození , dosažené vzdělání , zaměření studia , certifikáty, zkoušky , název hledané pozice , termín nástupu Za účelem: zařazení do budoucích výběrových řízení za účelem uzavření pracovní smlouvy Tento souhlas je udělen na období tří (3) let od data potvrzení souhlasu tohoto dokumentu. Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro mne mělo právní účinky nebo se mne jinak významně dotýkalo. Právo odvolat souhlas Jsem si vědom(a) toho, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě bude zpracování mých osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno. Informační povinnost Bližší informace o zpracování mých osobních údajů jsou dostupné uvedeny v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání, který je dostupný na www.futuraam.cz v sekci kontakty-registrační formulář.
Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání
Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání. Společnost FUTURA AM s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, pobočka Soukenická 690/5, 301 00 Plzeň (správce osobních údajů), chrání a respektuje Vaše soukromí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“). Společnost FUTURA AM s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zák.č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a GDPR. Společnost FUTURA AM s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří projeví zájem o získání zaměstnání. Osobní údaje, které poskytne uchazeč o zaměstnání společnosti FUTURA AM s.r.o. a které mohou být použity během aktuálních nebo na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů i v budoucích výběrových řízeních na volné pracovní pozice, jsou zpracovávány výlučně pro účely výběrových řízení na obsazení volných pracovních pozic. Společnost FUTURA AM s.r.o. zpracovává údaje, které uchazeč o zaměstnání dobrovolně poskytne prostřednictvím internetových stránek pro zaměstnání u společnosti FUTURA AM s.r.o., a které od uchazečů o zaměstnání získá při osobních schůzkách, telefonických hovorech nebo prostřednictvím e-mailových zpráv, přičemž se jedná o údaje, které jsou nezbytné pro specifické účely, pro které jsou zpracovávány, jedná se zejména o : jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště, profesní zkušenosti a kvalifikace (životopis), portrétní fotografie. Společnost FUTURA AM s.r.o. nezpracovává žádné citlivé údaje uchazečů o zaměstnání, nicméně je-li ve specifických případech citlivý údaj získáván, děje se tak na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Společnost FUTURA AM s.r.o. ukládá získané osobní údaje na bezpečných elektronických uložištích s použitím hesel a v případě listinných dokumentů v uzamykatelných boxech v místnostech se zabezpečeným přístupem. K osobním údajům mají přístup pouze osoby přímo zapojené do činností souvisejících s výběrovým řízením a pouze v rozsahu, v němž jsou pro ně potřebné pro plnění účelu, pro který byly osobní údaje získány. Společnost FUTURA AM s.r.o. prohlašuje, že nedochází k automatickým rozhodnutím ani profilování. V případě bezpečnostních incidentů plní společnost FUTURA AM s.r.o. informační povinnost podle platných právních předpisů. Informace pro uchazeče o zaměstnání při přijetí osobních údajů společností FUTURA AM s.r.o. Právní základ pro zpracování , Žádost (písemná, ústní, odeslání vyplněného registračního formuláře) uchazeče o zaměstnání (nábor) , Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – uchazeče o zaměstnání (dále jen " uchazeče o zaměstnání"), která vyplývá z výše zmíněné žádosti a zájmu o uzavření pracovní smlouvy. , Účel zpracování Jednání o uzavření pracovní smlouvy na návrh (žádost) uchazeče o zaměstnání. Příjemci osobních údajů , orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) , uživatel, který by měl zájem o dočasné přidělení uchazeče o zaměstnání na volné pracovní místo , poskytovatelé údržby informačního systému, účetní společnost , další příjemci dle potřeb a pokynů uchazeče o zaměstnání. Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uzavření pracovní smlouvy. Nebude-li s uchazečem o zaměstnání pracovní smlouva uzavřena a uchazeč udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, budou shromážděné osobní údaje uloženy a zpracovávány pro účely budoucích výběrových řízení po dobu max. 3 let o jejich předání uchazečem o zaměstnání, nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazečem, poté bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Práva uchazeče o zaměstnání Právo na přístup k osobním údajům znamená, že uchazeč o zaměstnání má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uchazeč o zaměstnání má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uchazeč o zaměstnání právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o uchazeči o zaměstnání zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uchazeč o zaměstnání o to požádá. Uchazeč o zaměstnání má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uchazeč o zaměstnání právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává uchazeči o zaměstnání možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. V rozsahu, v jakém jsou zpracovávány osobní údaje na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání, má právo uchazeč o zaměstnání svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se však neuplatní v případech, kdy osobní údaje uchazeče o zaměstnání jsou zpracovávány z důvodu jednání o uzavření pracovní smlouvy uskutečněné na návrh uchazeče o zaměstnání, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude uchazeč o zaměstnání jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech uchazeč o zaměstnání je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Co nabízíme ?

 • Zajímavé finanční ohodnocení
 • Ubytování pro naše zaměstnance
 • Zajištěná doprava do zaměstnání
 • Týdenní zálohy
 • Dotované stravování, stravenky
 • 5 dní dovolené navíc
 • 13. platy

Výhody

 • Nábor každý týden
 • Velký výběr pracovních pozic
 • Stabilní a dlouhodobá práce
 • Karierní růst již ve zkušební době
 • Férové jednání
 • Vše vyřídíme za Vás

Proč s námi spolupracovat ?

 • Jsme česká agentura práce se stabilitou a perspektivou do budoucnosti
 • Svou činnost vykonáváme na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky
 • Splňujeme povinné pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury
 • Splňujeme podmínku povinné kauce u Úřadu práce České republiky, generální ředitelství

© Všechna práva vyhrazena FUTURA|AM s.r.o. - personální agentura

Zavolejte nám
800 11 00 77

Napište nám
futuraam@futuraam.cz

tvorba webových stránek Praha